Stosunki polsko-słowackie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa @ Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Kraków [16 maja]

Stosunki polsko-słowackie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa


68
16
maja
08:00 - 21:00

 Strona wydarzenia
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15, 30-010 Kraków, Poland
— English and Slovak versions below -


Celem konferencji jest zaprezentowanie relacji polsko-słowackich i słowacko-polskich w przeszłości i obecnie. Podstawę konferencji ma stanowić wymiana myśli w ramach trzech bloków tematycznych, obejmujących politykę, kulturę i ekonomię. Mamy nadzieję, że pozwoli to na jak najszersze spojrzenie na zagadnienie wzajemnych wpływów pomiędzy Polską a Słowacją. Komitet Naukowy sugeruje pogłębioną analizę następujących tematów:
— transformacja ustrojowa,
— spory prawne w obrębie Unii Europejskiej,
— wzajemne inspiracje kulturowe wraz z ich historycznym kontekstem,
— kontakty gospodarcze, problemy strefy euro,
— współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
— polityka bezpieczeństwa,
...- zagadnienia Międzymorza i geopolityka w regionie Karpat,
— historia wzajemnych stosunków,
— Polska i Słowacja w mediach,
— służby specjalne,
— wzajemne wpływy w prawodawstwie,
— okres komunizmu.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. W związku z tym, zaproszenie kierowane jest do historyków, politologów, socjologów, prawników, kulturoznawców i innych badaczy podejmujących temat wzajemnych relacji Polski i Słowacji.
Program wydarzenia przewiduje kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci zaprezentują 20-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Celem Komitetu Organizacyjnego jest nie tylko analiza stosunków Polski i Słowacji, ale także opublikowanie wyników badań nad tą problematykę w postaci recenzowanej monografii naukowej. Komitet Naukowy będzie dokonywał selekcji zgłaszanych tematów.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o nadsyłanie abstraktów wystąpień (do 1500 znaków) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku poprzez formularz dostępny pod adresem goo.gl/forms/TJxDEBmIPxnMJ2d12

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (w przypadku doktorantów 300 zł) i obejmuje oprócz materiałów konferencyjnych i druku monografii związane z konferencją posiłki (przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację).

Komitet organizacyjny i naukowy:
dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
mgr Katarzyna Konik
mgr Emil Antipow
mgr Agnieszka Mazur
mgr Szymon Helma
mgr Natalia Stręk
mgr Karolina Włodarczyk
mgr Nadia Gubernat


Kontakt: [email protected]

Miejsce konferencji: Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15, Kraków.

Termin nadsyłania abstraktów (1500 znaków): do 28 lutego 2018 roku.

Opłata konferencyjna (obejmująca recenzowaną monografię, materiały konferencyjne, obiad, kolację, przerwy kawowe): 350 zł, doktoranci – 300 zł.

Wpłat proszę dokonywać w formie przelewu na konto o numerze:
98 1240 4722 1111 0000 4858 6669, w tytule operacji wpisując: „Opłata konferencyjna – zlecenie 2001434 – imię i nazwisko uczestnika” (przykład: Opłata konferencyjna – zlecenie 2001434 – Jan Nowak).
Dane do przelewu:
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

Organizatorzy: Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych i Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Towarzystwo Doktorantów UJ, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Sekcja Myśli Politycznej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej.

* * *

The purpose of the conference is to present mutual, past and present Polish-Slovakian relations. Our main goal is the exchange of ideas in three thematic blocks which contain politics, culture and economy. We hope that this will allow for the widest possible look at the influences between Poland and Slovakia. The Organising Committee suggests an in-depth analysis of the following topics:
— political transformation,
— legal disputes within the European Union,
— economic relations, euro zone,
— cooperation within the Visegrad Group,
— security policy,
— Intermarium regional issues, geopolitics in Carpathian Mountains region,
— history of bilateral relations,
— Poland and Slovakia in the media,
— intelligence agencies,
— influence on legislation,
— communist era.

We hope that interdisciplinary character of the conference will bring together specialists from different fields. Historians, political scientists, lawyers, cultural studies scientists and many others who are interested in relations between Poland and Slovakia.

All conference registrants will attend the panel discussions. At each panel the participants will each give a 20 minute presentation.

Our goal is not only an overview of the prospects and research problems, yet also a publication of a peer reviewed scientific paper. The Organising Committee will conduct the initial screening.

Deadline of the registration is February 28th 2018. Interested persons are encouraged to submit an abstract of 1500 characters maximum through the online form goo.gl/forms/TJxDEBmIPxnMJ2d12.

Fee: 350 PLN (PhD students – 300 PLN). Conference materials, scientific paper publishing and meals are included.


The Organising Committee:
dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
mgr Katarzyna Konik
mgr Emil Antipow
mgr Agnieszka Mazur
mgr Szymon Helma
mgr Natalia Stręk
mgr Karolina Włodarczyk
mgr Nadia Gubernat

Contact: [email protected]

Place of conference: Collegium Maius UJ, Jagiellońska 15 street, Cracow.

Languages: Polish, Slovak, English

The conference is organized in cooperation between: Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych i Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Towarzystwo Doktorantów UJ, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Sekcja Myśli Politycznej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej.
Facebook: facebook.com/events/340769239735093/

* * *

Cieľom tejto konferencie je prezentovať minulosť a súčasnosť vzájomných Poľsko-Slovenských vzťahov. Našou hlavnou snahou je výmena myšlienok v troch tematických blokoch, zaoberajúcich sa oblasťami politiky, kultúry a ekonómie. Dúfame, že sa nám týmto spôsobom podarí získať čo najkomplexnejší pohľad na vzájomný vplyv Poľska a Slovenska. Organizačný výbor navrhuje hĺbkovú analýzy nasledujúcich tém:
-politická transformácia,
— právne spory v rámci Európskej únie,
— ekonomické vzťahy, eurozóna,
— kooperácia v rámci Vyšehradskej skupiny,
— bezpečnostná politika,
— Regionálne problémy v oblasti Medzimoria (Intermarium), geopolitika v regióne Karpatských hôr,
— história bilaterálnych vzťahov,
— Poľsko a Slovensko v médiách,
— spravodajské služby,
— vplyv na legislatívu,
— komunistická éra.

Dúfame, že interdisciplinárny charakter tejto konferencie spojí odborníkov z rozličných odborov, ako historikov, politických vedcov, právnikov, kultorológov ale aj mnohých ďalších so záujmom o vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom.
Zaregistrovaní účastníci sa zúčastnia panelových diskusií. Všetci jednotliví členovia panelov prednesú 20 minútovú prezentáciu.

Výstupom konferencie nebude len prehľad možných výskumných problémov ale aj publikácia peer-reviewed vedeckej práce. Za týmto účelom vykoná Organizačný výbor prvotné hodnotenie.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2018. Od záujemcov sa očakáva predloženie abstraktu v rozsahu maximálne 1500 slov prostredníctvom internetového formulára dostupného na goo.gl/forms/TJxDEBmIPxnMJ2d12

Poplatok: 350 Pln (Doktorandi 300 Pln). Zahrňuje materiály ku konferencii, publikovanie vedeckej práce a stravovanie.

Organizačný výbor:
dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
mgr Katarzyna Konik
mgr Emil Antipow
mgr Agnieszka Mazur
mgr Szymon Helma
mgr Natalia Stręk
mgr Karolina Włodarczyk
mgr Nadia Gubernat

Kontakt: [email protected]

Miesto konania: Collegium Maius UJ,ul. Jagiellońska 15, Krakow.

Jazyky: Polski, Slovensky, English

Konferencia je organizovaná v spolupráci:Katedra Współczesnych Doktryn Politycznych i Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Towarzystwo Doktorantów UJ, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Sekcja Myśli Politycznej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Krakowie :

Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Kraków
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Kraków
TAURON Arena Kraków
Psychoterapia jedzących za dużo
Psychoterapia jedzących za dużo
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, afiliowany przez EAP
W 2018 wjadę tramwajem do Wisły
W 2018 wjadę tramwajem do Wisły
Most Powstańców Śląskich Kraków
Nightwish • Krakow (POL)
Nightwish • Krakow (POL)
TAURON Arena Kraków
Bitamina / Klub Kwadrat / Kraków
Bitamina / Klub Kwadrat / Kraków
Klub Studencki Kwadrat
Krzysztof Krawczyk / Kraków/ Klub Studio / 7.10
Krzysztof Krawczyk / Kraków/ Klub Studio / 7.10
Klub Studio
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
15.12.2018 A Perfect Circle / Chelsea Wolfe //KRK - Tauron Arena
TAURON Arena Kraków
5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski
5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski
TAURON Arena Kraków
ReTo w Krakowie ! / BOA tour
ReTo w Krakowie ! / BOA tour
Klub Studencki Żaczek